Administrator
发布于 2021-03-31 / 1147 阅读
3

【每日一题】子集

一个整数数组 nums ,其中可能包含重复元素,请你返回该数组所有可能的子集(幂集)。

解集 不能 包含重复的子集。返回的解集中,子集可以按 任意顺序 排列。

提示:

 • 1 <= nums.length <= 10
 • -10 <= nums[i] <= 10

示例 1:

输入:nums = [1,2,2]
输出:[[],[1],[1,2],[1,2,2],[2],[2,2]]

回溯:

class Solution {
  public List<List<Integer>> subsetsWithDup(int[] nums) {

    List<List<Integer>> res = new ArrayList<>();
    if (nums == null || nums.length == 0) return res;//前置条件
    Arrays.sort(nums);//排序,确保所有方案都具有单调性
    backtrack(0, nums, res, new ArrayList<>());//第一次搜索
    return res;

  }

  public void backtrack(int idx, int[] nums, List<List<Integer>> res, List<Integer> tmp_list) {
    res.add(new ArrayList<>(tmp_list));//每次搜索当前元素,先把当前元素的链表或传进来的链表加载成一条新链表压进res
    for (int i = idx; i < nums.length; i++) {
      if (i > idx && nums[i - 1] == nums[i]) continue;//当i > idx,意思如果进入某一子循环,且当前元素与上一元素相等,则直接continue
      tmp_list.add(nums[i]);//正常往当前链表加入元素
      backtrack(i + 1, nums, res, tmp_list);
      tmp_list.remove(tmp_list.size() - 1);//节省空间!
    }
  }
}